Maja tingimused

Palume hotelli külalistel:

 • hoolikalt suhtuda hotelli varasse ja seadmetesse;
 • hoida puhtust ja kehtivat korda;
 • hotelli vara kaotamise või vigastamise korral hüvitada kahju;
 • järgida tuleohutuseeskirju;
 • suitsetamine ja alkohoolsete jookide joomine hotellis ainult selleks ettenähtud kohtades;

 

Hotellis on keelatud:

  • kergeltsüttivate materjalide, narkootiliste, plahvatavate, mürgistavate ainete ja relvade hoidmine;
  • elektrisoojendusega seadmete kasutamine;
  • mööbli ümberpaigutamine, väljaviimine toast;
  • toidu tuppa viimine.

 

Hotelli administratsioon on kohustatud tasuta tagama:

   • esmaabipaki kasutamise;
   • kiirabi kutse;
   • takso kutse;
   • äratamise määratud kellaajal.

 

Muud tingimused:

 • Kõik asjad toas on hotelli omand.
 • Hotelli administratsioon ei kanna vastutust hotelli tuppa jäetud dokumentide, raha, väärtasjade, väärisesemete eest ning ei vastuta asjade kadumise eest. Nimetatud esemed tuleb jätta Teie toa seifi.
 • Kaotatud asjade leidmisel võtab administratsioon meetmeid nende tagastamiseks omanikele. Kui omanikku ei leita, siis  kuu möödumisel realiseeritakse kaotatud asjad vastavalt sätestatud korrale.
 • Hotelli külalised ja personal peavad pidama vaikust (kell 23.00 on öörahu) ja olema vastastikuselt viisakad.
 • Administratsioonil on õigus keelduda tugevas alkoholi- või uimastijoobes olevate külaliste majutamisest, aga samuti varasemalt probleeme tekitanud külaliste majutamisest.
 • Tasu jooksva ööpäeva eest ei tagastata juhul, kui hotelli administratsioon tõstab reegleid rikkunud kliendi hotellist välja.
 • Hotellist lahkumisel peab klient tasuma talle esitatud teenuste eest ja tagastama toa kaardi. Kaardi kaotamise või deformatsiooni korral võetakse tasu 10 eurot. Alaealised külalised peavad kaupade või teenuste ostmise eest tasuma kohapeal. Ainult täiskasvanud isikud, kes on registreeritud hotelli registreerimiskaardil, võivad panna toanumbrile hotelliteenused (teenuse panemine toanumbrile).
 • Hotelli sissekirjutamisel on külaline kohustatud andma hotelli vastuvõtule isikut tõendava dokumendi. ID-dokumendi saab kopeerida vastuvõtu poolt.
 •  Alaealise külalise registreerimisel on hotelli administraatoril õigus nõuda tõendit alaealise eestkoste kohta.
 •  Hotelli administraatoril on õigus nõuda kliendilt ettemaksu viibimise eest.
 •  Kliendil  on õigus keelduda majutusteenuse tellimisest ja tühistada tuba esimese kolme tunni jooksul pärast sisseregistreerimist. Klient on kohustatud oma keeldumisest teavitama hotelli administratsiooni 3 tunni jooksul alates hotelli sisseregistreerimisest. Sellisel juhul tagastatakse kliendile toa hind, väljaarvutud Hotelli poolt kandut kulud.
 •  Hotelli sissekirjutamisel Majutusteenuse osutaja või reisiettevõtja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt reisidokumendi või isikutunnistuse esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks.
 

Toahinnad ja tasud on esitatud eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu. 

Hinnad esitatud teie kinnituses võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

 

Broneerimise ajal palume esitada kehtivat krediitkaardi ning broneering loetakse kinnitatuks pärast kõigi deposiitide ja maksete töötlemist vastavalt allpool toodud tingimustele. Hotell jätab endale õiguse vabastada broneeringu ilma etteteatamiseta, kui täielik tasumine ei ole õigeaegselt laekunud. Mitme toa broneeringu puhul palume esitada külaliste nimikirja.

 

Kõik Noorus SPA Hotel´i peatuvad külalised peavad olema täisealised (18 aastased). Turvalisuse ja pettuste vältimiseks palume hotelli saabudes esitada kehtiv, legaalne isikut tõendav dokument.

 

Vastavalt Turismiseadusele, iga saabuv külaline peab kohapeal täitma registratsioonikaardi. Kohustuslik on kaardile märkida ees-, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, telefoninumber, e-mail, allkiri. Iga majutav hotellis külaline peab olema registreeritud.

Kui teie plaanid muutuvad ning te ei saa reisida (või eelnevalt kinnitatud majutust ja teenuseid kasutada), võidakse kohaldada tühistamistasusid. Broneeringu kuupäevade muutmine sõltub vabade kohtade olemasolust ja võib kaasa tuua hinnamuutust. Lühendatud viibimisaja korral kohaldatakse tühistamispoliitikat tühistatud ööde suhtes.

 

Tühistamise, ennetähtaegse lahkumise ja mitteilmumise tasu eest vastutab külaline ja selle eest võetakse tasu järgmiselt:

 

- Kohale mitteilmumise või tühistamise korral 7 - 0 päeva enne saabumist kohaldatakse tühistamistrahvi, mille suurus on 100% kogu toa hinnast.
- 7 päeva enne saabumist tehtud broneeringute puhul on vajalik garantii 24 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist. Kõik hilisemad tühistamised maksustatakse täies ulatuses.


Varajane lahkumine või mitteilmumine
Varase lahkumise eest kohaldatakse tasu, mis on 100% öö kohta pluss maksud. Mitteilmumise korral (st kui te ei kasuta ega tühista oma broneeringut) tuleb maksta tasu, mis on võrdne kogu majutuse väärtusega. 

Vastavalt toa maksimaalsele täituvusele kohaldatakse lisakülaliste suhtes järgmist:  

- Alla 6-aastased lapsed - tasuta, kaasa arvatud lapsevoodi või ratastoolivoodi, kui see on vajalik.

- Standart tubades 6-12 av lapse lisakoha tasu 30 €/öö külalise kohta. 
- Pere, Superior, DBL Delux, Junior Suite, Suite tubades majutatakse tasuta kaks kuni 12 eluaastast last koos lapsevanematega.
-  Laps 13+ ja täiskasvanu lisakohal - tasu 30 €/öö külalise kohta. 

 

Minimaalne vanus

Lapsed alla 12 eluaasta peavad igal ajahetkel olema vanemate / hooldajate / täiskasvanu jälgimise ja hoole all.

Me ei luba lemmikloomi oma maja. Antud tingimuse mittejärgimine võib kaasa tuua 250 € suuruse trahvi. Loodame teie mõistva suhtumisele.

 

Sisseregistreerimise aeg on 15:00/3:00 PM. Varasem juurdepääs sõltub saabumispäeval vabade kohtade olemasolust.

 

Väljaregistreerimise aeg on kuni 12:00/12:00 PM. Hilisema väljaregistreerimise puhul kuni kella 15:00-ni kehtib juurdetasu 50% toa ööhinnast ning peale 15:00 tuleb maksta terve öö eest.

Grupibroneeringud
10+ (või 20+ inimest) tubade broneerimiseks saatke palun e-kiri aadressile sales@noorusspahotel.com

 

Hinnamuutused

Pange tähele, et teenustasud, lõivud ja maksud võivad igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta muutuda ning Noorus SPA Hotel jätab endale õiguse neid vastavalt seadusele kehtestada. 

BRONEERIMINE