+3723567100Googlemaps

Lisaküsimuste korral palun kirjutage

Käesolev dokument on ettevõtte Noorus OÜ ja selle tütarettevõtete privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika“), mis sätestab viisid, kuidas Noorus SPA Hotel ja Noorus SPA Inn töötlevad enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

Noorus OÜ (Noorus SPA Hotel ja Noorus SPA Inn) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Noorus OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu Noorus OÜ-s tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

Noorus OÜ hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

Noorus OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Noorus OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

Noorus OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

Noorus OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid Noorus OÜ volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks kliendile parimat teenust. Noorus OÜ vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Noorus OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Noorus OÜ (aadress L. Koidula 19d, Narva-Jõesuu, telefon +372 35 67 100, meiliaadress info@noorusspahotel.com).

Noorus OÜ võib saata oma klientidele reklaampakkumisi enda teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Noorus OÜ-le.

Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Noorus OÜ kliendiandmebaasist teatades sellest telefonil 35 67 100 või meiliaaderssil info@noorusspahotel.com

Noorus OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

Noorus OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Noorus OÜ poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu, aadress, telefoninumber, e-post, teenuste tarbimine, ostud müügikohtades.

Automaatselt salvestatud informatsioon

Kasutades kodulehekülge salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud teie isikuandmega. Automaatselt salvestuvad üldised andmed (külastuse kuupäev, aeg, info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta), mida ei kasutata isiku tuvastamiseks.

Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse veebilehekülje funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Jätame endale õiguse kasutada üldist informatsiooni statistilistel eesmärkidelt.

Uuendused ja muudatused

Me võime uuendada või muuta privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub alates selle väljakuulutamisest meie Veebilehel. Palume Teid aeg-ajalt kontrollida käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab aktuaalne privaatsuspoliitika versioon.

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust.

Lugupidamisega,
Teie Noorus SPA Hotel

Kontakt Noorus SPA Hotel

L.Koidula 19d, Narva-Jõesuu, Eesti
info@noorusspahotel.com
+372 3567 100

Kontakt Noorus SPA Inn

L.Koidula 21, Narva-Jõesuu, Eesti
sales@noorusspainn.com
+372 3567 130